Bez faktury

Formularz dodawania środka trwałego ze względu na ilość informacji w nim zawartych został podzielony na kilka zakładek. Pierwszą z nich są Podstawowe informacje o środku trwałym. Znajdują się tutaj pola takie jak Nazwa środka trwałego, Rodzaj, Numer dokumentu zakupu, Data zakupu oraz informacje na temat Wartości środka trwałego.

Kolejną zakładką formularza środka trwałego są Pozycje zmieniające wartość. Przy dodawaniu pozycji podwyższającej wartość zostaniemy przeniesieni do formularza wyszukiwania dokumentów księgowych.

Podobnie jak w trakcie dodawania środka trwałego na podstawie faktury, dokument za pomocą którego dokonamy zwiększenia wartości powinien znajdować się w Księgowości w stanie Wprowadzony, Zatwierdzony lub Zaksięgowany. Po wybraniu odpowiednich parametrów będziemy mogli wybrać pozycję z faktury, na podstawie której zostanie zmieniona wartość środka trwałego. Pozycja ta będzie widoczna na liście Pozycji zwiększających wartość wraz z informacjami o wysokości tej zmiany.

 Obniżenie wartości opiera się o sprzedaż komponentu. Po wybraniu opcji Dodaj zostaniemy przeniesieni do listy komponentów przypisanych do środka trwałego. Zaznaczamy pozycje, a następnie zatwierdzamy wybór. Następnie zostanie otwarty formularz faktury sprzedaży. Po wprowadzeniu wszystkich dodatkowych wartości oraz upewnieniu się, że dane są prawidłowe możemy dodać fakturę. Po jej wystawienia nastąpi ponowne przeliczenie wartości środka trwałego i jego amortyzacji, a komponent pojawi się na liście Pozycji zmniejszających wartość. Faktura będzie dostępna w module Sprzedaży. W przypadku modyfikacji wartości w fakturze, zostanie ona również uwzględniona w środku trwałym.

W Szczegółach środka trwałego możemy określić informacje takie jak Grupa, Numer inwentarzowy, Data wprowadzenia do użytkowania czy Lokalizacja. Dodatkowo w przypadku wybrania opcji Wydaj pracownikowi możemy wybrać Osobę odpowiedzialną oraz przewidywany zakres dat użytkowania. Jeśli natomiast zostanie wybrana opcja Przenieś do magazynu konieczne będzie wybranie Magazynu ŚT.

Zakładka Komponenty pozwala nam na wprowadzenie informacji o komponentach, które składają się na środek trwały. Konieczne jest również ich uzupełnienie, jeśli chcemy któryś z nich sprzedać i obniżyć wartość środka trwałego.

W zakładce Klasyfikacja ŚT i amortyzacja konieczne jest uzupełnienie Symbolu KŚT oraz Stawki amortyzacyjnej bilansowej oraz podatkowej. W obu przypadkach po wybraniu opcji Modyfikuj otworzy się formularz konfiguracji stawki amortyzacyjnej.

W celu zapisania amortyzacji konieczne jest uzupełnienie informacji takich jak:

  • Stawka amortyzacyjna – procent wartości jaki powinien zostać zamortyzowany w przeciągu roku,
  • Metoda amortyzacji – nazwa metody amortyzacyjnej (liniowa lub degresywna),
  • Częstotliwość amortyzacji – informacja z jaką częstotliwością ma być obliczany odpis amortyzacyjny,
  • Współczynnik modyfikujący - pozwala przyspieszać amortyzację niektórych środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybsze zużycie. Domyślnie jest on równy 1, a więc nie ma wpływu na stawkę amortyzacyjną. Jeżeli jednak np. użytkujemy samochód wyjątkowo intensywnie, a jego zużycie nastąpi wcześniej niż zakładany przez ustawodawcę okres 5 lat możemy zastosować współczynnik modyfikujący – w tym przypadku nie wyższy niż 1,4. Oznacza to, że zamiast standardowej stawki dla pojazdów 20%, środek trwały będzie amortyzowany w tempie 28% rocznie.

Po pierwszym prawidłowym zapisie środka trwałego pod formularzem zostanie pokazana tabela z prognozą amortyzacji oraz legendą z wyjaśnieniem interpretacji tabeli.

Zakładka Konta analityczne pozwala na wprowadzenie konfiguracji kont dla danego środka trwałego. Jeżeli konto nie jest jeszcze utworzone możemy je utworzyć za pomocą przycisku Dodaj przy danej pozycji. Uzupełnienie kont analitycznych pozwala na usprawnienie generowania dokumentów księgowych powiązanych ze środkiem trwałym – będą one już wstępnie uzupełnione na podstawie danych wprowadzonych we wskazanych polach.

 W sekcji Dodatkowe parametry możemy wprowadzić dodatkowe informacje, zgodne z konfiguracją słownika szablonów.