Etapy definicji oferty i jej wariantów

jERP Słowniki Usługi.png

Definicja oferty produktów finansowo-ubezpieczeniowo-doradczych w CRM+ rozpoczyna sie od zdefinowania w zakładce usługi nowych ofert i propozycji dla potencjalnych klientów. Porces definiowania można przyrównać do tworzenia "receptury produkcyjnej'.

Tworzenie definicji oferty produktów finansowo-ubezpieczeniowo-doradczych mozna podzielic na cztery etapy:

  • ETAP I - definicji usługi - produktu finansowo - doradczego
  • ETAP II - definicja parametrów wymaganych do oceny możliwości skorzystania oferty
  • ETAP III - definicja typów wymaganych dokumentów
  • ETAP IV - definicja wariantów oferty produktowej (konfiguracja modeli kalkulacji)

W pierwszym etapie tworzymy definicję "produktu". W zależności od specyfki naszej działalności może to byc np. oferta ubzepieczenia OC, zaproszenie do uczestnictwa w projekcie B+R lub propozycja pożyczki płynnościowej.

Mając zdefinowany "produkt" przystępujemy do określenia kryteriów i wymagań. Kryteria muszą byc oparte o konkretne wartości aby można było zastosowac automatyczny algorytm oceny wiarygotności kontrahenta. Mozemy oczywiście całą metodykę weryfikacji tak opracowac aby CRM+ był wyłącznie narzędziem "sugerującym i wspomagającym" a decyzję podejmował wyłacznie upoważniony presonel, ale teoretycznie istnieje możliwość dla prostych ofert 100% zautomatyzowanie procesu oceny. Niezależnie od przyjetej koncepcji powinnismy zdefiniować parametry określające potencjlanego oferto biorce np. przychód, ilość pracowników etatowych, wartośc zobowiązań itp.

Przy ocenie ważne jest aby można było móc odnieść się do kopii dokumentów źródłowych, w tym celu definujemy zestaw typów dokumnetów jakie są naszym zdaniem wymagane dla oceny oferty przykłaadme takich dokumentów może byc bilans czy RZiS.

Ostatnim, najwazniejszym elementem budowy "receptury produkcyjnej oferty CRM+" jest zdefiniowanie kryterium oceny zebranych informacji np. łączych w sobie przychód, dochód, zobowiązania, wysokośc pożyczki i ilośc rat. W wielu przypadkach kryterium to będzie różne dla tego samego "produktu" w zależności od cech odbiorcy. Inaczej będziemy szacowali zdolność kredytową dla Spółki z o. o., a inaczje dla osoby fizycznej czy dziłalnosci gospodarczej, inaczej gdy będziemy mówili o inwestycji, a inaczej gdy będziemy proponowac pożyczke.

 


(10) Konfiguracja modułu CRM+

Konfiguracja modułu CRM+ umożliwia zdefinowanie parametrów, typów dokumentow oraz wariantów oferowanych produktów finansowo - doradczych co można przyrównac do tworzenia "receptury produkcyjnej' dla swojej oferty.
Definowane parametry są wykorzystywane w algorytmach oceny wariantów przykładami takich parametrów mogą być np. Amortyzacja w danym roku, lub ilość pracowników etatowych.
Typy dokumentów określają jakie informacje poddajemy analizie, przykładami typów moga byc np. sprawozdania fianansowe: bilans czy RZiS lub opinie bankowe.
Najważniejszą częścią definicji oferowanych produktów finansowo - doradczych są warianty. Każdy wariant usługi, produktu lub projektu jest związany z modelem jego oceny. Definiując model określamy regułe przeliczenia parametrów dla każdego wniosku związanego z produktem,
Wszystkie parametry oraz typy dokumentów są na etapie definicji związane z kokretnymi zakładkami w module CRM+.

  • DOK - dokumenty od księgowej
  • DI - dodatkowe informacje
  • PD - pozostałe dokumenty
  • WNIOSKI - wnioski


  • UWAGA! przy definiowaniu parametrów dla strony e-WNIOSKÓW jest możliwość wyboru zakładki APP