Przygotowanie pliku do zaimportowania bilansu otwarcia

 • Przykładowy plik importu środków trwałych dostępny jest do pobrania w zakładce Administracja → Słowniki → Środki trwałe → Import BO.

Importowanie środków trwałych

W przypadku środków trwałych, które są już częściowo zamortyzowane i chcemy rozliczać je w systemie od konkretnej daty istnieje możliwość zaimportowania ich z bilansu otwarcia.

System w oparciu o przygotowany plik wprowadzi środki trwałe do systemu uwzględniając już zamortyzowaną kwotę i przeliczając amortyzację od daty bilansu. Plik importu bilansu otwarcia środków trwałych powinien zostać utworzony w formacie XLS.

W arkuszu powinna znaleźć się tabela z następującymi kolumnami:

 • Nazwa środka trwałego – dowolna nazwa środka trwałego mająca nie więcej niż 45 znaków.
 • Numer dokumentu – należy wprowadzić numer dokumentu zakupu środka trwałego.
 • Data zakupu – data nabycia środka trwałego. Datą zakupu może być data zakupu zgodna z fakturą, data wyprodukowania środka trwałego lub data otrzymania środka trwałego w formie darowizny.
 • Rodzaj środka trwałego – w tej kolumnie należy wprowadzić wartość od 1-3 (1 – środek trwały, 2 – WNiP, 3 – środek trwały niskowartościowy).
 • Wartość netto – wartość środka trwałego bez podatku VAT. Wartość powinna być zgodna kwotą zakupu środka trwałego, bądź wartością jego wytworzenia.
 • Wartość podatku VAT – wartość podatku VAT, zapłaconego w celu uzyskania środka trwałego.
 • Wartość Brutto – wartość netto środka trwałego powiększona o podatek VAT.
 • Wartość początkowa środka trwałego – wartość środka trwałego od której będzie naliczana amortyzacja.
 • Nr inwentarzowy – unikatowy numer środka trwałego. Numer będzie używany do utworzenia dokumentów związanych z danym środkiem trwałym oraz ułatwi wyszukiwanie środka trwałego w systemie. Numer może zawierać maksymalnie 10 znaków.
 • Data wprowadzenia do użytkowania – należy podać datę od kiedy dany środek trwały został wprowadzony do użytkowania.
 • Osoba odpowiedzialna – w tej kolumnie należy wprowadzić pesel osoby odpowiedzialnej. Osoba musi być dodana do tabeli kartoteki osób, bądź być w karoce pracowników modułu kadr i płac. Kolumna opcjonalna gdy wprowadzona jest nazwa magazynu.
 • Okres użytkowania od – pole wymagane gdy została wprowadzona osoba odpowiedzialna. Określa datę od kiedy dana osoba użytkuję dany środek trwały.
 • Okres użytkowania do – kolumna określa do kiedy dana osoba będzie używać środek trwały. Kolumna poglądowa, dla użytkowników systemu.
 • Magazyn – należy wprowadzić nazwę magazynu dodanego do tabeli Magazyny. Kolumna nie jest wymagana, gdy została dodana osoba odpowiedzialna.
 • Lokalizacja – kod lokalizacji, wprowadzonej do tabeli lokalizacje
 • Symbol KŚT – kod KŚT. Kod musi być zgodny z Klasyfikacją Środków trwałych dodanych do systemu. Domyślna klasyfikacja środków trwałych dostępna jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. • Stawka amortyzacji bilansowej – wartość podana w procentach np. 10.
 • Metoda amortyzacji bilansowej – nazwa metody amortyzacyjnej (1 – liniowa, 2 – degresywna).
 • Częstotliwość amortyzacji bilansowej – informacja co ile ma być obliczany odpis amortyzacyjny (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna).
 • Współczynnik modyfikujący amortyzacji bilansowej – współczynnik modyfikujący pozwala przyspieszać amortyzację niektórych środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybsze zużycie. Najczęściej współczynnik modyfikujący jest równy 1.
 • Stawka amortyzacji podatkowej – wartość podana w procentach np. 10.
 • Metoda amortyzacji podatkowej – nazwa metody amortyzacyjnej (1 – liniowa, 2 – degresywna).
 • Częstotliwość amortyzacji podatkowej – informacja co ile ma być obliczany odpis amortyzacyjny (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna).
 • Współczynnik modyfikujący amortyzacji podatkowej – współczynnik modyfikujący pozwala przyspieszać amortyzację niektórych środków trwałych wykorzystywanych w warunkach wskazujących na ich szybsze zużycie. Najczęściej współczynnik modyfikujący jest równy 1.
 • Konto środki trwałe – należy podać pełny symbol konta analitycznego (010-xx-xxxx).
 • Konto umorzenia środków trwałych – należy podać pełny symbol konta analitycznego (070- xx-xxxx).
 • Konto amortyzacji – należy podać pełny symbol konta analitycznego (400-xx-xxxx).
 • Data bilansu – data od kiedy system będzie obliczał stawki amortyzacyjne środków trwałych.
 • Zamortyzowana część bilansowa – wartość środka trwałego, która została już umorzona przez odpisy amortyzacji bilansowej.
 • Zamortyzowana część podatkowa – wartość środka trwałego, która została już umorzona przez odpisy amortyzacji podatkowej.

 

*wymagane kolumny zostały pogrubione.

 

Przykładowy plik importu środków trwałych dostępny jest do pobrania w zakładce Administracja → Słowniki → Środki trwałe → Import BO.