CRM+ to coś więcej niż relacje z klientami

jERP_CRM_Intro.png

Nowo rozbudowany moduł CRM+ powstał z myślą o firmach BROKER'skich. Stworzona funkcjonalność pozwala na konfigurowanie zarówno ofert jak i ocen wniosków dla produktów pożyczkowych, ubezpieczeniowych, projektówych czy wycen. Automatyczna ocena wniosków może zdecydowanie przyśpieszyć proces selekcji lub pre-selekcji potencjanych kontrahentów czy partnerów biznesowych.

Rozszerzenie modułu CRM o konfigurowalny moduł CRM+ docelowo ma umożliwić powiązanie w jERP™ procesów naboru i selekcji kontrahentow do realizowanych przez firmę projektów inwestycyjnych bądż kapitałowych z jednoczesną kontrolą budżetów (9). Zgłoszony i zaakcpetowany wniosek Z na produkt X w wariancie Y czyli inaczej mówiąc "wstępne zamówienie" może - w zależności od konfiguracji - skutkować założeniem konta analitycznego Z, w syntetyce X, związanej z syntetyką Y czyli np. XXX-YY-ZZZ

Definiując przykładową usługę wsparcia dofinansowaniem startup'ów  lub definiując np. ofertę na udzielenie kredytu podmiotm SME, użytkownik jERP™ CRM+ ma możliwść zdefinowania "receptury produkcyjnej" dla swojej oferty (10). Konfiguracja zdefiniowanej usługi polega w skrócie na zdefinowaniu jej wariantów, określeniu jakie informacje o kontrahencie są nam potrzebne do oceny wariantów oraz jak je będziemy przetwarzać aby uzyskac ocenę:

 • na TAK, na NIE,
 • wariantową KTO WIE MOŻĘ ?
 • odłożona w czasie: ZA 6 MIESIĘCY PONOWNA WERYFIKACJA.

To co ważne ilość ocen jest jedynie ograniczona wiedzą i wyobraźnią tworzącego ofertę.

Wszystkie dane określaljące ofertę i jej warianty są podzielone na czetry główne grupy:

 • DOK - dokumenty od księgowej (np. bilans, RZiS albo podsumowanie księgi przychodów i rozchodów)
 • DI - dodaktkowe informacje (np. informacje dot. zobowiązań - rodzaj kredytu, rok przyznania kredytu firmowego/prywatnego, miesięczna rata, rok i miesiąc przewidywalnego zakończenia spłaty pożyczki)
 • PD - pozostałe dokumenty (np. opinie bankowe dot. kredytów firmowych, ZUS - Potwierdzenie złożenia wniosku o niezaleganie)
 • WNIOSKI - dokumenty związaane z samymi wnioskami (jeżeli nie są to dokumenty z grup DOK. DI i PD) i same wnioski.

dodatkowo, specjalnie dla wsparcia mechanizmów e-WNIOSKÓW jest jeszcze dostępna na etapie konfiguracji parametrów grupa APP - aplikacje składane przez kanał e-WNIOSKÓW.


(10) Konfiguracja modułu CRM+

Konfiguracja modułu CRM+ umożliwia zdefinowanie parametrów, typów dokumentow oraz wariantów oferowanych produktów finansowo - doradczych co można przyrównac do tworzenia "receptury produkcyjnej' dla swojej oferty.
Definowane parametry są wykorzystywane w algorytmach oceny wariantów przykładami takich parametrów mogą być np. Amortyzacja w danym roku, lub ilość pracowników etatowych.
Typy dokumentów określają jakie informacje poddajemy analizie, przykładami typów moga byc np. sprawozdania fianansowe: bilans czy RZiS lub opinie bankowe.
Najważniejszą częścią definicji oferowanych produktów finansowo - doradczych są warianty. Każdy wariant usługi, produktu lub projektu jest związany z modelem jego oceny. Definiując model określamy regułe przeliczenia parametrów dla każdego wniosku związanego z produktem,
Wszystkie parametry oraz typy dokumentów są na etapie definicji związane z kokretnymi zakładkami w module CRM+.

 • DOK - dokumenty od księgowej
 • DI - dodatkowe informacje
 • PD - pozostałe dokumenty
 • WNIOSKI - wnioski


 • UWAGA! przy definiowaniu parametrów dla strony e-WNIOSKÓW jest możliwość wyboru zakładki APP

(9) Budżetowanie i typy budżetów w jERP™

Proces budżetowania w jERP™ można podzielić na etapy definiowania budżetu, definiowania produktów, definiowania ofert produktowych CRM+, wprowadzania budżetu, zatwierdzania i jego realizacji.

Realizacja zaplanowanego, zatwierdzonego budżetu wydatków odbywa się za pomocą dokumentu PD4. Użytkownik systemu wystawiając zamówienie PD4 w praktyce zgłasza chęć zakupu produktu bądź usługi zaplanowanych w realizowanym budżecie. Pojawienie sie w module zakupowym faktury kosztowej powiązanej z zamówieniem PD4 automatycznie może prowadzić do autoryzacji zakupu i rozliczenia budżetu.

W przypadku kontroli budżetów realizacji usług zarządzanych przez moduł CRM+ każdy z zaakceptowanych wniosków w ramach oferty/projektu/produktu będzie posiadał własne konto analityczne/syntetyczne.

Zgłoszony i zaakcpetowany wniosek Z na produkt X w wariancie Y czyli inaczje mówiąc "wstępne zamówienie" może w zależności od konfiguracji skutkować załozeniem konta analitycznego Z w syntetyce X z wiązanej z syntetya Y

Predefiniowane w jERP™ typy budżetów, które moga być wzajemnie pomiedzy sobą powiązane tworząc strukture drzewa w ramach jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa zarazem wspierające mechanizm PD4 to:

 • 'Budżet Operacyjny - OPERATING',
 • 'Budżet Kosztowy - CASH',
 • 'Budżet Inwestycyjny - CAPITAL',
 • 'Budżet Sprzedażowy - SALES','BG_SALES')",
 • 'Budżet Marektingowy - MARKETING',
 • 'Budżet Operacyjny - MASTER',
 • 'Budżet Produkcyjny - PRODUCTION',
 • 'Budżet Ogólny - OVERHEADS',
 • 'Budżet Pracowniczy - PERSONNEL',
 • 'Budżet Stały - STATIC'