Budżetowanie

proces budżetowania mozna podzielić na etapy tworzenia budżetu, dodawania produktów i powiązanie ich z kontami kontrolowanymi przez system, wprowadzania budżetu, zatwierdzania i jego realizacji.

Moduł budżetowania umożliwia tworzenie budżetu na poszczególne lata dla odpowiednich planów i/lub grup kont oraz jego późniejszą kontroę l realizację. System umożliwia utworzenie dowolnej ilości budżetów ale zaplanowany może zostać jedynie ten, który zostanie oznaczony jako Obowiązujący dla danego okresu obrachunkowego.

Realizacja zaplanowanego, zatwierdzonego budżetu wydatków odbywa się za pomocą dokumentu PD4. Użytkownik systemu wystawiając zamówienie PD4 w praktyce zgłasza chęć zakupu produktu bądź usługi zaplanowanych w realizowanym budżecie. Pojawienie sie w module zakupowym faktury kosztowej powiązanej z zamówieniem PD4 automatycznie może prowadzić do autoryzacji zakupu i rozliczenia budżetu.

Strona przychodowa budżetów kontrolowana jest przez faktury lub inne dokumenty sprzedażowe w oparciu o powiązania pomiędzy grupami numeracji, a budżetami.

W przypadku kontroli budżetów realizacji usług zarządzanych przez moduł CRM+ każdy z zaakceptowanych wniosków w ramach oferty/projektu/produktu będzie posiadał własne konto syntetyczne.

Predefiniowane w jERP™ typy budżetów, które moga być wzajemnie pomiedzy sobą powiązane tworząc strukture drzewa w ramach jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa zarazem wspierające mechanizm PD4 to:

 • 'Budżet Operacyjny - OPERATING',
 • 'Budżet Kosztowy - CASH',
 • 'Budżet Inwestycyjny - CAPITAL',
 • 'Budżet Sprzedażowy - SALES','BG_SALES')",
 • 'Budżet Marektingowy - MARKETING',
 • 'Budżet Operacyjny - MASTER',
 • 'Budżet Produkcyjny - PRODUCTION',
 • 'Budżet Ogólny - OVERHEADS',
 • 'Budżet Pracowniczy - PERSONNEL',
 • 'Budżet Stały - STATIC'

W zalęzności od sposobu przygotowania planu kont jest równierz możliwe wprowadzenie klasyfikacja budżetowej według tzw. podziałek Ten podział opisuje dochody/ środki, które pochodzą z Unii Europejskiej oraz wydatki, które klasyfikuje się poprzez opisywanie za pomocą tzw. podziałek:

 • paragraf - określa rodzaj wydatku, przychodu lub dochodu oraz środków, które pochodzą z UE lub źródeł zagranicznych, dział i rozdział - charakteryzuje rodzaj działalności. Paragraf to rodzaj dochodu ze względu na źródło pochodzenie (np. par. 0310-podatek od nieruchomości, par. 0830- wpływy z usług) lub rodzaj wydatku wyodrębnianego ze względu na charakter prawny i przeznaczenie (np. par. 4010-wynagrodzenia osobowe pracowników, par.2540-dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty).
 • dział i rozdział (np. dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80104 przedszkola) - określa rodzaj działalności właściwej dla pozyskiwanego dochodu lub dokonywanego wydatku.

Obecnie stosowna klasyfikacja budżetowa w zakresie "działów" jest trzycyfrowa. Dwie pierwsze cyfry działu odpowiadają danej działalności i pochodzą od podziałek typu "klasa" z Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD. (stanowi to znaczną pomoc w porównywaniu dochodów i wydatków sektora finansów publicznych z finansami sektora prywatnego). Trzecia cyfra oznaczenia działu ma charakter porządkowy i umożliwia odróżnianie od siebie tych działów, które wg Polskiej Klasyfikacji Działalności, są obejmowane jedną i tą samą "klasą" (np. dział 750 - Administracja publiczna; dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa).

Podziałki typu "rozdział" (które występują pod odpowiednimi działami) są pięciocyfrowe - trzy pierwsze cyfry pochodzą od działu, dwie ostatnie mają charakter porządkowy (np. rozdział 75022 - Rady gmin; rozdział 75023 - urzędy gmin). Podziałki typu paragrafy dochodów i wydatków są samodzielne i czterocyfrowe. Trzy pierwsze cyfry dotyczą właściwego wyodrębnienia źródła dochodu lub rodzaju wydatku (np. par.050...- podatek od czynności cywilnoprawnych, par.605....-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, par.606...-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych), natomiast czwarta cyfra jeśli nie jest "zerem", to określa powiązanie dochodu lub wydatku ze środkami pochodzącymi z funduszy zagranicznych.